سرویس مذهبیافکارنیوز- برخورد پیغمبر اسلام با مردم به قدری گرم و محبت آمیز بود که اشخاص با آن حضرت شوخی هایی می کردند که آن قسم شوخی ها با افراد عادی مشکل بود.

پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم ابوهریره را از شوخی با عرب ها منع فرمود. روزی کفش حضرت را دزدید و در مقابل مقداری خرما، نزد خرما فروشی گرو گذارد و آمد روبروی حضرت نشست و مشغول خوردن خرما شد.
حضرت فرمود: اباهریره چه می خوری؟
عرض کرد: کفش پیغمبر را.

کدام زمامدار است که یک فرد عادی کشورش جرأت کند با او چنین مزاحی نماید و کفش او را نزد بقالی گرو بگذارد.

منبع:
۱. قصه های تربیتی، ص۴۱.