سرویس مذهبی افکارنیوز- رسول خدا(ص) می فرماید: برای حضور در میان برادران دینی، لباستان را آراسته و لوازم خود را به اصلاح آرید به گونه ای که در میان مردم مانند خالی نمودار و برجسته باشید؛ زیرا خدا زشتی و زشت نمایی را دوست ندارد.۱
و نیز می فرمایند: لباس سفید از هر لباسی برای شما بهتر است، پس آن را بپوشید و مردگانتان را در آن کفن کنید. ۲
امیرمومنان علی(علیه السلام) می فرمایند: لباس پنبه ای بپوشید، چرا که آن لباس رسول خدا(ص) و لباس ما اهل بیت است و آن حضرت لباس پشمین و مویین را جز هنگام بیماری نمی پوشید. ۳(البته این بدان معناست که هریک از لباس پشمی و پنبه ای در مورد خود سزاوار است.)

راوی می گوید: هرگاه امام حسن(علیه السلام) برای اقامه نماز بر می خاست بهترین لباس را می پوشید. پرسیدند: چرا بهترین لباس خود را می پوشید؟ فرمود: خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد، پس خود را برای پروردگارم زیبا می کنم و او می فرماید: در هر مسجدی خود را بیارایید، از این رو دوست دارم بهترین لباس را بپوشم. ۴
امام صادق(علیه السلام) می فرماید: روز جمعه خود را بیارایید و پاکیزه ترین لباستان را بپوشید. ۵

امام رضا(علیه السلام) می فرماید: روز جمعه مستحب است که مرد عمامه بر سر نهد و بهترین و پاکیزه ترین لباس را بپوشد و با بهترین عطر خود را خوشبو کند. ۶

 

پی نوشت: ۱ - الجامع الصغیر، ج۱، ص۳۸۸.
۲ - دعائم الاسلام، ج۲، ص۱۶۱.
۳ - علل الشرائع، ص۱۳۰.
۴ - تفسیر العیاشی، ج۲، ص۱۴.
۵ - الفقیه، ج۱، ص۱۱۶.
۶ - همان، ص۵۲۵-۴۲۶.
۷ - مفاتیح الحیات، ص۱۶۲-۱۶۴.