سرویس مذهبیافکارنیوز- زبیری به محضر حضرت جعفر بن محمد(ع) شرفیاب شد، عرض کرد: به من بگویید که کدام عمل در پیشگاه الهی افضل است؟

امام در جواب فرمود: آن عمل که خداوند هیچ یک از اعمال را بدون آن نمی پذیرد.

پرسید: آن عمل کدام است؟

فرمود: عملی که قدر و شرافتش از تمام اعمال بالاتر است و آن ایمان به خدای یگانه است.

سوال کرد: آیا ایمان، گفتن و عمل کردن است یا آن که گفتن بدون عمل است؟
حضرت در پاسخ فرمود: ایمان، سراسر عمل است و گفتن جزیی از آن است.

سائل برای بهتر فهمیدن در خواست توضیح نمود و امام(ع) پیرامون مطلب با وی مبسوطا صحبت کرد و در ضمن فرمود:

جوارح در لغت نام اعضا و عوامل کار آمد بدن انسان است که با فعالیت ارادی، کسب خیر وشر می کند.

خداوند، ایمان را فریضه ی جوارح آدمی قرار داده و کارهای ایمانی را بین آنها تقسیم نموده است و وظیفه ی هر عضوی غیر از وظیفه ای است که به عهده ی عضو دیگر محول شده است و یکی از جوارح مسئول و موظف، مرکز تعقل و کانون اندیشه و فهم است. آن جارحه، امیر و حکمران بدن آدمی است و وارد و صادر تمام جوارح، تحت رای و فرمانش قرار دارد.