سرویس مذهبی افکارنیوز- حضرت موسی بن عمران(ع) به خداوند عرض کرد:
پروردگارا! دوست نمی دارم که بیمار شوم و ضعف و سستی در عبادت من پیدا گردد و نیز دوست نمی دارم همیشه سالم باشم که تو را فراموش نمایم، بلکه دوست می دارم گاهی بیمار باشم که تو را یاد کنم و گاهی سالم باشم که تو را شکر نمایم. ۱

ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم
جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم
ما مست صبوحیم ز میخانه ی توحید
حاجت به می و خانه ی خمار نداریم

گر یار وفادار نداریم ولیکن
ما یار به جز حضرت غفار نداریم

(شمس تبریزی، مولانا)

منبع:
۱ - ارشاد القلوب، ج۱، ص ۱۰۲.
۲- داستانهایی از یاد خدا،ص۹۵.