سرویس مذهبی افکارخبر- عالم روشنفکر و آگاه، مرحوم آیت الله نجفی قوچانی(ره) می نویسد: «… و بالجمله، طلبه باید اولا در تغسیل باطن خود جدیت نماید، و چنانچه در اول طفولیت است و باطن او هنوز چرکین و نجس نشده، مواظب باشد که نجس نشود. پس در اولین وهله از روی تقلید هم که باشد علم عمل و اخلاق را دارا بشود، پس از آن با جدیت مشغول تحصیل حقیقت علم گردد، لکونه مطلوبا و مرغوبا و مندوبا الیه لا لامر آخر.»


باری باید علم را برای رضای خداوند متعال تحصیل کرد نه چیز دیگر، و علمای سلف صالح ما چنین بودند و هرگز اندیشه به چنگ آوردن جاه و منصب را به مغز خود خطور نمی دادند.


پی نوشت: سیمای فرزانگان، ص۳۴.