سرویسمذهبیافکار نیوز- در روایات است که خداوند دوستان اهل بیت را که گناه کارند در دنیا به انواع بلاها مبتلا می فرماید، تا قبل از مرگ پاک شده باشند، و اگر زیاد باشد به سختی جان دادن و اگر زیادتر باشد به سختی ها و شکنجه های برزخ تا وقتی که وارد محشر میشوند پاک بوده و اگر بر فرض آنقدر گناهکار باشد که تا آن وقت هم هنوز پاک نشده باشند به واسطه کثرت گناه به آتش دوزخ می روند و پس از پاکی بیرون خواهند آمد و در جهنم نمی ماند کسی که در قلب او ذره ای ایمان و محبت اهل بیت(ع) باشد و ماندن همیشگی در دوزخ مخصوص کفار و دشمنان اهل بیت است.

ضمنا این نکته هم یادآوری شود که کم یا زیاد ماندن در عذاب تابع شدت و ضعف محبتاهل بیتاست. اگر محبت زیاد باشد زودتر به شفاعت خواهد رسید بلکه در حال احتضار به فریاد او خواهند رسید چنان که در حالات سید حمیری است.

منبع: گناهان کبیره،ج۱،ص۴۲.