سرویس مذهبیافکار نیوز- وی یکی از پرنورترین ستارگان آسمان عرفان در عصر اخیر و وصیّ شیخ مرتضی انصاری(ره) است و هموست که بر جنازه ی شیخ نماز خواند. پس از درگذشت شیخ انصاری، بر منبر وی تدریس می کرده و چنان بوده که گویا شیخ درس می گوید. مرحوم آخوند خراسانی(ره) در درسش حاضر می شده و او را به آخوند ارادتی خاص بوده است.

لولوالصدف می گوید: از جمله سید جلیل القدر و صاحب کرامات متواتره حاج سید علی شوشتری، و ایشان از زهاد و علما محسوب می شدند. مرحوم شیخ انصاری با آن نهایت زهد و ورع و کرامات، مع ذلک نهایت ارادت را نسبت به این سید جلیل داشته است.

در «دارالسلام» آمده است: مرحوم حاج سید علی شوشتری که از اولاد سید نعمت الله جزائری و از مجاورین نجف اشرف، و در ورع و زهد و تقوا، سلمان عصر و مقداد دهر خود بود… و بعد از وفات شیخ، امور خلق به او راجع بود. بر اعتکاف مسجد سهله و کوفه بسیار مواظبت می کرد و مردم را درحق او چنان گمان بود که شرفیاب امام عصر(ع) می شود و معروف به کرامات بود.

منبع:سیمای فرزانگان،صص۵۳و۵۴.