سرویس مذهبیافکار نیوز- امام خمینی(ره) مطالعه کتاب «معراج السالکین و صلوه العارفین» حاج آقا میرزا جواد آقا ملکی تبریزی را توصیه می کردند و می فرمودند:

ای عزیز! شیطان تو را وسوسه نکند و به آنچه داری قانع ننماید. قدری حرکت کن و از صورت بی مغز و قشر بی لب تجاوز(نما) و ذمائم اخلاق خود را… در تحت مطالعه و مداقه قرار بده… فرضا که از عرفا کسی را به بزرگی نمی شناسی از علمای بزرگ معرفت و اخلاق، آنها را که پیش همه ی علماء مسلمند پیروی کن مثلِ… و از علمای معاصر کتب شیخ جلیل القدر عارف بالله حاجی میرزا جواد تبریزی(قدس سره) را مطالعه نما. شاید ان شاء الله از این تابی و تاسف خارج شوی.

منبع: سیمای فرزانگان،ص۶۹.