سرویس مذهبیافکارنیوز- از آنجا که امام(ع) قرآن مجسم(ممثل) است. در کلمات ایشان محکم و متشابه یافت می شود. حضرت رضا(ع) می فرماید: کسی که متشابه قرآن را به محکم آن بازگرداند، به راه مستقیم هدایت گشته است.

سپس می افزاید: در خبرهای ما نیز متشابهات و محکماتی هست، مانند متشابهات و محکمات قرآن، پس شما متشابهات آن را به محکمات آن اخبار برگردانید و بدون توجه به محکمات از متشابهات پیروی نکنید. زیرا در این صورت گمراه خواهید شد.

همچنین محکمات همان «ام الکتاب» هستند و متشابهات از آنان تغذیه می شوند و رشد می کنند و از حد تشابه بیرون می روند و سرانجام در حوزه ی محکمات در می آیند. با توجه به این دو حیثیت بر کسی که در قرآن و حدیثمی اندیشد، واجب است که محکمات و متشابهات قرآن و حدیثرا بشناسد تا در پرتو محکمات به چگونگی رفع تشابه آشنا گردد.

منبع: قرآن حکیم از منظر امام رضا(ع)،آیه الله جوادی آملی،ص۵۰.