سرویس مذهبیافکارنیوز- علی علیه السّلام روزی گذر کرد بر جمعی، دید همه سالم اند و در گوشه ای از مسجد نشسته اند، فرمود: شماها کیستید؟

پاسخ دادند: ما متوکّلین هستیم.
فرمود: نه چنین است، شما متوکّل نیستید، بلکه متأکّل هستید و از اموال ضعفا ارتزاق می کنید. اگر شما متوکّلید، توکل شما را به کجا رسانده است؟

گفتند: ما اینجا نشسته ایم اگر چیزی یافتیم می خوریم و اگر نیافتیم صبر می کنیم.
حضرت فرمود: سگ های شهر ما نیز این چنین هستند.

گفتند: پس ما چه کنیم؟
فرمود: همانند ما عمل کنید.

گفتند: شما چه می کنید؟
فرمود: وقتی چیزی به دست می آوریم به مستحقّین بذل می کنیم و اگر چیزی به دست نیاوردیم شکر می کنیم.

پی نوشت: قصه های تربیتی، ص۳۹۰.