سرویس مذهبیافکار نیوز- امام جواد(ع) می فرماید:
- مؤمن به سه خصلت نیاز دارد: ۱ - توفیق الهی ۲ - واعظ نفسانی ۳ - گوش شنوا و قبول نصیحت.
- عزت مؤمن در این است که از مردم بی نیاز باشد.

- همنشینی با انسان های شریر، باعثسوء ظن انسانهای نیک می گردد.
- از بی وفایی و ناملائمات روزگار چشم پوشی نموده و تحمل کن و گرنه هرگز خشنود نخواهی شد.

- تدبر و تفکر در عاقبت کار قبل از انجام آن، از پشیمانی در امان می دارد.
- سه چیز جلب دوستی می کند: ۱ - رعایت انصاف در معاشرت ۲ - مساعدت در گرفتاری و نیاز ۳ - مراودت با قلب پاک.

- پیروی از هوای نفس نشانه ی ضعف نفس است.
- از نشانه های صداقت در دوستی و برادری برداشتن خرج و زحمت از گردن برادرش است.