سرویس مذهبیافکار نیوز- امام نهم(ع) از نظر بخشندگی در مرتبه ای بود که به جوادالائمه، ملقب گشت. امام جواد(ع) مصداق کامل بخشندگی و کرامت بود و مردم را از عطایا و بخشش های خود بهره مند می فرمود.

آنچه از جهت صدقه، زکات و … به امام می رسید، همه آن را بین مردم تقسیم می کردند، و می فرمودند:
«از نشانه های سخاوت، بخشش به کسانی است که بر او حقی دارند.»

امام جواد(ع) در همه امور یار و یاور مردم بود و نیازهای مسلمانان را بر آورده می کرد، روابط خویش را با یاران خود در سراسر کشورهای اسلامی حفظ کرده بود.

منبع:
۱ - زندگانی چهارده معصوم(ع)، ص۳۶۷.
۲- گلچینی از گلستان محمدی،ص۳۳۳.