به گزارش افکارنیوز، در احادیثو روایات سفارش شده که " بدترین گناه آن است که گنه‏کار آن را سبک شمارد۱ ".

پیامبر خدا(ص) در این باره که ابلیس به انجام چه کارهایی در میان انسان‌ها خشنود می‌شود، فرمودند: " همانا ابلیس به گناهان کوچک شما خشنود است۲ ".

چگونه نگریستن به گناه هم مهم است در این باره رسول مکرم اسلام(ص) چنین می‌فرمایند: " کوچکی گناه را نبینید، بلکه ببینید که به چه کسی گستاخی کرده‏‌اید۳ ".

امام علی(ع) نیز فرمودند: " بزرگترین گناه نزد خدای سبحان، گناهی است که در چشم گنهکار کوچک شمرده شود۴ ".

امام رضا(ع) برای رهایی ما از شر گناه خواندن و تکرار کردن این ذکر را سفارش می‌کنند " هر که نمی‌تواند کاری کند که به سبب آن گناهانش زدوده شود بر محمّد و آل او بسیار درود فرستد؛ زیرا که آن، گناهان را ریشه‌کن می‌کند۵ ".

منابع روایات:

۱ - بحارالأنوار: ۷۳ / ۳۶۴ / ۹۶ منتخب میزان‌الحکمة: ۲۲۰

۲ - بحارالأنوار: ۷۳/۳۶۳ / ۹۳ منتخب میزان‌الحکمة: ۲۲۰

۳ - بحارالأنوار: ۷۷ / ۱۶۸ / ۶ منتخب میزان‌الحکمة: ۲۲۰

۴ - غررالحکم: ۳۱۴۱ منتخب میزان الحکمة: ۲۲۰

۵- أمالیالصدوق: ۶۸ / ۴ منتخب میزان الحکمة: ۲۲۴