به گزارش افکارنیوز، توجه به مقام مادر و عظمت رنجی که برای فرزند تحمل کرده، زمینه ساز آشنایی با جایگاه مادر است. حق مادر به قدری گسترده و مهم است که حتی از حق پدر نیز برتر است، از این رو رسول خدا(ص) فرمود: هر گاه در نماز مستحبی بودی و پدرت تو را فراخواند، نمازت را قطع مکن؛ ولی اگر مادرت تو را فراخواند نمازت را قطع کن {بشکن} و خواسته اش را اجابت کن.