سرویس مذهبیافکارنیوز- در حالی که ممکن بود خدا برای مباهله فقط حضور پیامبر(ص) را تعیین فرماید، ولی چهار نور پاک را هم همراه آن حضرت حاضر فرمود. در همین حال ممکن بود افراد پاک دیگری هم به این مجموعه اضافه شوند ولی بیش از این پنج نفر را اجازه نداد.

این مسئله در موقعیتی بود که برای اثبات حقانیت اسلام در برابر مسیحیت کاری بزرگ در حال انجام بود. نتیجه ای که پیامبر(ص) آن را به مردم گوشزد فرموده این است که خداوند با قرین نمودن این چهار تن با شخص پیامبر(ص) به همه فهماند که افضل و والاترین مردم جز این پنج نفر نیستند.

پیامبر(ص) فرمودند:
آنجا بود که خداوند فاطمه را در شهادت دادن به محمد و علی ملحق کرد و حسن و حسین را هم به آنان ملحق نمود و فرمود: «هر کس بعد از آنچه از علم برایت آمده با تو مخاصمه کرد بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و خودمان و خودتان را فرا بخوانیم. سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.»

منبع: اسرار مباهله،ص۲۰۲و ۲۰۳.