سرویس مذهبیافکارنیوز- روایت شده که حضرت صادق علیه السّلام را بیماری و دردی پیش آمد به کسانی که در محضرش بودند دستور فرمود کسی برود کنار مرقد مطهر حسین علیه السّلام دعا کند.

یکی از وابستگان بیرون رفت و به وابسته دیگری که بر درخانه بود موضوع را گفت.
آن شخص گفت من خود می روم و این کار را انجام می دهم ولی پرسشی که دارم این است که امام حسین علیه السّلام امامی است که فرمانبرداری از حضرتش واجب است و خود امام صادق علیه السّلام هم همان مقام را دارد و این چگونه است؟

وابسته نخستین به حضور امام صادق علیه السّلام برگشت و سخن آن شخص را به عرض رساند.
امام صادق علیه السّلام فرمود: «همان گونه است که او گفته است ولی او نمی داند که خداوند متعال را جاهایی است که آنجا دعا پذیرفته و برآورده می شود و کنار مرقد مطهر حسین علیه السّلام یکی از آنهاست.»

پی نوشت: ۱. عدة الداعی، ص۵۷.
۲. آثار و برکات امام حسین علیه السّلام در دنیا، ص۳۸.