سرویس مذهبیافکارنیوز- سقوط در آتش دوزخ، بزرگ ترین فاجعه و دردناک ترین کیفرهاست، از کیفرهایی است که آسمان و زمین توان تحمل آن را ندارند و گریه بر حسین علیه السّلام همان گونه که روایات نشانگر آن است، نجات دهنده از این فاجعه و قطرات اشک هدفدار و عارفانه بر او، خاموش کننده حرارت آتش دوزخ است.

این نشانگر آن است که سوگوار حسین علیه السّلام اگر به خاطر گناهانش در آتش گرفتار آید، سرانجام نجات خواهد یافت.

دومین اثر سوگواری عارفانه بر حسین آن است که گناهان را می زداید. در روایات بسیاری آمده است که قطرات اشک آگاهانه و خالصانه بر حسین علیه السّلام گناهان را گرچه به اندازه کف دریا و شمار ستارگان باشند می زداید.

سومین اثر سوگواری بر حسین علیه السّلام آن است که انسان به مقام و موقعیتی اوج می گیرد که مشمول دعای خیر پیامبر و علی و فاطمه و حسن علیهم السّلام می گردد و این موقعیتی است که در پرتو سوگواری و اقتدای بر او کسب می گردد.

چهارمین اثر سوگواری بر حسین علیه السّلام آن است که انسان در پرتو پاداش آن می تواند بهشت برین را به دست آورد و در روایات آمده است که: «پاداش هر قطره از قطرات اشک بر حسین، آن است که خداوند او را در بهشت جاودانه جایگزین می سازد.»

و اثر دیگر سوگواری بر حسین علیه السّلام اوج گرفتن به درجات والاست، اوج گرفتن به مقام و موقعیت پیامبر و خاندان گرامی اوست. در روایات آمده است که: «سوگوار حسین علیه السّلام در بهشت با پیامبر و خاندان او خواهد بود.» و برای اوج گرفتن بدین مقام والاست که شیفتگان بدان، باید بکوشند.

منبع: ویژگی های امام حسین علیه السّلام، ص۳۰۶.