سرویس مذهبیافکارنیوز- ابان از سلیم بن قیس نقل مى‏ کند که گفت: از على علیه السّلام شنیدم که مى ‏فرمود:

من در رابطه با پیامبر صلى اللَّه علیه و آله ده خصلت دارم که بقدر یکى از آنها همه آنچه آفتاب بر آن طلوع و غروب مى‏ کند مرا مسرور نمى ‏کند.
گفته شد: یا امیر المؤمنین، آنها را براى ما بیان فرما.

حضرت فرمود: پیامبر صلى اللَّه علیه و آله به من فرمود:
اى على، تو برادرى، و تو دوستى، و تو وصیّى، و تو وزیرى، تو جانشین هستى در خاندان و مال و در هر غیبتى که غایب باشم.

منزلت تو نسبت به من همچون منزلت من نزد پروردگارم است. تو جانشین در امّتم هستى. دوست تو دوست من و دشمن تو دشمن من است. تو امیر المؤمنین و آقاى مسلمانان بعد از من هستى.

سپس امیر المؤمنین(علیه السّلام) رو به اصحابش کرد و فرمود:
اى صحابه، بخدا قسم به هیچ کارى اقدام نکردم مگر آنچه پیامبر صلى اللَّه علیه و آله درباره آن با من عهد و پیمان کرده بود. خوشا بحال کسى که محبّت ما اهل بیت در قلب او رسوخ داشته باشد، ایمان در قلب چنین کسى ثابت‏ تر از کوه احد در مکانش خواهد بود. و هر کس که دوستى ما در قلب او جاى‏ نگیرد ایمان در قلب او مانند ذوب شدن نمک در آب ذوب مى ‏شود.

پی نوشت:أسرار آل محمد عليهم السلام / ترجمه كتاب سليم، ص ۵۱۶ .