سرویس مذهبیافکارنیوز- از سخنان حضرت علی علیه السّلام در بیان حال دانشمندان و ادب شاگرد و دانش آموز سخنى است که حارثاعور روایت کرده که گوید: شنیدم أمیر المؤمنین علیه السّلام می فرمود:

از حقوق عالم و دانشمندان اینست که بسیار پرسش از او نکنند، و در پاسخ او را به مشقت و سختى نیندازند، و گاه بی حالى و کسالتش اصرار نورزند، و چون از جا برخاست جامه‏ اش نگیرند، و در کارى(که خواهند او را نشان دهند) با دست باو اشاره نشود، و رازش را فاش نکنند، و پیش او پشت سر کسى بدگوئى نکنند، و حرمت او را نگهدارى شود چنانچه اوامر خداى نگهداشته، و شاگرد و دانش آموز جز در پیش رویش ننشیند، و از بسیارى هم‏نشینى با او رو نگرداند(و ملال نگیرد) و چون آموزنده دانش یا دیگرى بنزد او آید و او را در گروه(و انجمنى) بیند به همگى سلام کند ولى او را در تحیت(و خوش باش گوئى) مخصوص گرداند(یعنى تنها باو سلام نکند، ولى براى احترام او پس از اینکه به همه سلام کرد در تحیت او را مخصوص کند) و در حضور و نهان(حرمت) او را نگهدارد و حقش را بشناسند زیرا کهعالم و دانشمند در پاداش از روزه دارى که شبها روى پا(به عبادت) بایستد و در راه خدا جهاد کند بزرگتر و بالاتر است،و هر گاه دانشمند بمیرد(و از دنیا برود) رخنه در اسلام پدید آید که چیزى جز جانشین او(در علم و دانش) آن را پر نکند، و آن کس که دانش بیاموزد فرشتگان برایش آمرزش خواهى کنند، و آنچه در زمین و آسمان است براى او دعا کند.

پی نوشت:ارشاد-ترجمه رسولى محلاتى، ج‏۱، ص۲۲۵ .