سرویس مذهبیافکارنیوز-
پرسش: چرا شیعه دست بسته نماز نمى ‏خواند؟
پاسخ:
۱ - چون شیعه آن را حرام و هیچیک از مذاهب اهل سنّت آن را واجب ندانسته‏ اند.
بعضى آن را مستحب و گروهى در نمازهاى واجب آنرا مکروه شمرده ‏اند و زمان پیامبر و خلیفه اوّل همه صحابه دست باز نماز مى ‏خوانده ‏اند تا در زمان خلیفه دوم این بدعت گذاشته شد.
ابن رشد قرطبى اندلسى از علماى اهل سنّت مى‏ گوید: ۱

درباره دست روى دست گذاشتن در نماز میان علماء(اهل سنت) اختلاف است، مالک ابن انس در نمازهاى واجب مکروه و در نماز نافله آن را جائز شمرده و جمهور آن را مستحب دانسته ‏اند. علت این اختلاف نظر روایات صحیحى است که به دست ما رسیده که نماز پیامبر را توصیف مى‏ کند و در آن نقل نشده که پیامبر دست راست روى دست چپ مى ‏گذاشته ‏اند. از طرفى به مردم امر شده که دست روى دست گذاشته نماز بخوانند(دستور دهنده معلوم نیست.)

عمده دلیل جمهور اهل سنت دو روایت است:
۱ - بخارى از سهل بن سعد نقل مى‏ کند که مردم مأمور شدند که(مردان) دست روى دست نماز بخوانند. ابو حازم مى‏ گوید این را(صحیح) نمى‏ دانم مگر این‏که امر کننده پیامبر باشد(که معلوم نیست). ۲
۲ - روایت دوّم هم مرسل است؛ زیرا اهل سنّت روایت علقمه بن وائل از پدرش را مرسل مى‏ دانند و معتبر نمى‏ شمارند. ۳
طبق بعضى روایات منقول است که روزى چند نفر از اسراى مجوس بر عمر وارد شدند و جهت اداى احترام دست به سینه بودند. علّت آن را پرسید. گفتند ما براى احترام به بزرگان چنین مى‏ کنیم. عمر پسندید و دستور داد در نماز براى خضوع بیشتر چنین کنند. ۴ولذا ائمه اهل بیت آن را جائز ندانسته ‏اند.

پی نوشت:
۱ - بدایه المجتهد، جلد اوّل کتاب الصلاة فصل دوم، مسأله پنجم، ص ۱۳۶-۱۹۳.
۲ - صحیح بخارى، ج ۱، ص ۱۳۵.
۳ - تهذیب التهذیب، ج ۷، ص ۲۴۷.
۴ - جواهر الکلام، ج ۱۱، ص ۱۹؛ پاسخ به شبهات، طبسى.
5-پاسخ به شبهات در شبهاى پيشاور، ص: ۲۰۷