سرویس مذهبیافکار نیوز- امام سجاد(ع) فرمود: بهترین زنان آنست که: خوشبو، و طباخ(خوش غذا) خوبى باشد، اگر خرج کند در راه صحیح و خوب خرج کند، و اگر امساک نماید بروش صحیح باشد.
و این گونه زنان از عمال الهى هستند و عمال خدا پشیمانى، و نکبت نخواهند داشت.

از امام صادق(ع): بهترین زنان آنست که اگر خشمگین شود به شوهر گوید دست من در دست تست(یعنى اختیار من با تست) به بستر خواب نخواهم رفت تا از من راضى شوى.

پیغمبر(ص) فرمود: مى‏ خواهید بهترین زنان را معرفى کنم؟ گفتند آرى یا رسول اللَّه. فرمود: بهترین زنان آنست که بچه زیاد مى‏ آورد و با عاطفه و محبت و عفیف و پوشیده باشد، در خانواده‏ اش عزیز و محترم، و براى شوهر متواضع و فروتن باشد. با شوهر شوخ و مزاحگر و نسبت به دیگران(از مردان) مستور و خوددار باشد.
به سخن شوهر گوش فرا دهد، و فرمانبردارى نماید، در خلوت خود را براى او بیاراید و چون مردان ترک زینت ننماید.

و فرمود: هیچ مردى بعد از اسلام نفعى بالاتر از همسر مسلمان عایدش نشد که چون به او بنگرد مسرور گردد، و چون به او فرمانى دهد اطاعت نماید، و در نبود شوهر مال او و ناموس خود را حفظ نماید.

مردى به محضر پیغمبر(ص) آمد و گفت: یا رسول اللَّه! همسرى دارم که چون به خانه میروم به پیش بازم مى ‏آید و وقتى بیرون میروم بدرقه‏ ام مى ‏نماید، و اگر مرا غصه‏ دار بیند؛ مى‏ گوید: غم مخور، که اگر غم روزى مى‏ خورى؛ خداوند آن را بعهده گرفته. و اگر براى آخرت غم دارى و فکر میکنى خداوند بر فکر و غم تو بیفزاید، پیغمبر(ص)، فرمود: او را بشارت بهشت ده، و به وى بگو که تو یکى از عاملان خداوندى و در هر روز پاداش ۷۰ شهید براى تو خواهد بود.
و در حدیثى است که فرمود: خداوند عمالى دارد که این زن یکى از آنهاست، و نصف اجر شهیدى را دارد.

از امام صادق(ع): خیرات الحسان(در سوره الرحمن) از زنان دنیا هستند، که از حور العین زیباترند.
و از آن حضرت: شجاعت در خراسانیها، و قدرت جنسى در مردم بربر و سخاوت و حسد در عرب است، پس براى نطفه‏ هاى خود(همسر مورد نظر) انتخاب کنید.

و از آن حضرت: حیاء ده جزء است: نه جزء آن در زنان است و یک جزء در مردان. زن چون حیض بیند یک جزء آن را از دست میدهد، و چون شوهر کند جزء دیگرش برود و چون بکارتش ازاله شود جزء دیگرى از حیائش برود، و پنج جزء آن بماند، و اگر به گناه(زنا) آلوده گردد و بفساد گراید همه حیاء او زائل شود، ولى اگر عفت خود را نگهدارد، پنج جزء آن باقى بماند.

از جابر، پیغمبر(ص) فرمود: اگر زن پنج نماز خود بگزارد و روزه رمضان را بگیرد، و دامن از زنا نگهدارد، و شوهرش را اطاعت نماید، از هر درى که بخواهد به بهشت در آید.

و نیز فرمود: هر زنى که شوهرش را بر حج و جهاد و طلب علم یارى کند، خداوند به او پاداش زن ایوب دهد.

از امام صادق(ع): پیغمبر(ص) فرمود: بهترین زنان امتم زیباترین و کم‏ مهرترین آنهاست.

منبع: مکارم الأخلاق / ترجمه میرباقرى، ج‏۱، ص۳۸۱تا۳۸۳.

مكارم الأخلاق / ترجمه ميرباقرى، ج‏۱، ص: ۳۸۴