سرویس مذهبیافکارنیوز- خداى تبارک و تعالى فرمود: در سوره احزاب إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً یعنى بدرستى که خدا و جمیع فرشتگان درود می فرستند بر این پیغمبر رفیع القدر اى گروه گرویدگان به حق درود بفرستید بر وى و تحیت و سلام کنید بر وى سلام کردنى.

رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله می فرماید: هر که یک بار بر من صلوات دهد، بر وى خدا ده بار صلوات دهد و هر که صلوات دهد بر من ده بار، صلوات دهد بر وى، خدا، صد بار و هر که صلوات دهد بر من صد بار، صلوات دهد بروى، خدا، هزار بار و خدا او را در دوزخ هرگز عذاب نکند.

پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله فرمود: هر که بر من یک بار صلوات دهد یک بار بگشاید بر وى خدا درى از عافیت و هر که بر من یک بار صلوات دهد از گناهان او یک ذرّه باقی نماند.

فرمود پیغمبر(ص) در وصیت که یا على هر که صلوات دهد بر من در هر روز یا در هر شب واجب شود از براى او شفاعت من و اگر چه باشد او از اهل گناهان کبیره و فرمود رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله و سلم که بدرستى که نزدیکترین شما به من در روز قیامت در همه جا آنست که بیشتر باشد صلوات او بر من، در دار دنیا، و هر که صلوات دهد بر من در روز جمعه یا در شب جمعه صد بار قضا کند خدا از براى او صد حاجت هفتاد از حاجتهاى آخرت و سى از حاجتهاى دنیا و موکل گرداند خدا از براى او بهر صلواتى فرشته را که داخل گرداند در من در قبر من چنانچه داخل میگرداند یکى از شما هدایا را بخانه خود که خبر دهد مرا که کیست آنکه صلوات داده است بر من.

منبع: كاشف الأستار- ترجمه جامع الأخبار، ص 85و ۸۶‏.