سرویس مذهبیافکارنیوز- ابى الصباح گوید: من شنیدم(مردم) سخنى را از رسول خدا(ص) و امیر المؤمنین علیه السّلام و ابن مسعود نقل می کنند، پس به نزد امام صادق علیه السّلام رفتم و آن را بر آن حضرت عرضه کردم، فرمود:(آرى) این سخن رسول خدا(ص) است و آن را مى‏ شناسم،(و آن این بود که) فرمود: رسول خدا(ص) فرموده:

شخص بدبخت در شکم مادرش بدبخت است، و سعادتمند کسى است که به دیگران پند گیرد، و زیرک‏ترین اشخاص مرد با تقوى و پرهیزکار است، و احمق‏ترین احمقان شخص بزهکار و فاجر است. و بدترین نقل ها نقل کردن دروغ است، و بدترین کارها بدعت ها است، و کورترین کوری ها کورى دل است، و بدترین پشیمانی ها پشیمانى روز قیامت است، و بزرگترین خطاها در پیشگاه خدا زبان دروغگو است، و بدترین کسب ها کسب ربوى(و بدست آوردن مال از ربا) است و بدترین خوراک ها خوردن مال یتیم است، و بهترین زیورها زیور مرد است به رفتن راه درست با داشتن ایمان، و(نیز به راه درست رفتن) بهترین چیزى است که در اختیار او است(که او را از بردگى شهوت بیرون آرد) و موجب قوام و صلاح سرانجام کارهاى او است و هر که(در کار خود) پیرو شهوت‏ طلبى باشد خداوند دروغ اش را بشنوند و هر که به کار دنیا سرگرم شود بدان درماند(و مطلوب خود را از آن دریافت نکند) و هر که بلا(و فوائد و منافع و پاداش آن را) بداند بر آن شکیبائى ورزد، و هر که آن را(و منافع و پاداشش را) نداند از آن بترسد و تن بدان ندهد، شک و تردید(در اصول دین) کفر است، و هر که گردن فرازى و تکبر کند خدایش پست کند، و هر که فرمانبردارى شیطان کند نافرمانى خدا را کرده و هر که نافرمانى ‏خدا کند خدایش او را عذاب کند، و هر که سپاسگزارى کند خدا بر او بیفزاید، و هر که بر بلاى سخت شکیبا باشد خدایش کمک کند، و هر که بر خدا توکل کند خدایش او را بس باشد.

خداى را به خاطر خوشنودى و رضایت یکى از خلقش به خشم نیاورید، و به هیچ یک از خلق خدا(بوسیله نافرمانى خدا) تقرب نجوئید که از خدا دور شوید، زیرا میان خداى عز و جل و هیچ یک از خلق او خصوصیتى وجود ندارد که بدان وسیله خیرى بدو رساند و یا شرى را از او دفع کند جز بوسیله اطاعت کردن او و پیروى از آنچه موجب خوشنودى او است، و براستى که اطاعت خدا وسیله رسیدن و کامیاب شدن به هر خیرى است که جستجو شود، و سبب نجات و رهائى از هر شرى است که از آن پرهیز گردد، و به راستى که خداى عز و جل نگاه دارد هر که را که از او فرمانبردارى کند، و نگاهدارى نکند از کسى که نافرمانیش کند، و کسى که از خداى عز و جل بگریزد گریزگاهى ندارد، و همانا فرمان خدا نازل شود و گر چه آفریدگانش خوش نداشته باشند، و هر آنچه آمدنى است نزدیک است(مانند مرگ و برزخ و قیامت). آنچه خدا خواهد باشد و آنچه را نخواهد نباشد پس کمک کنید به نیکى و پرهیزکارى و به بدکارى و تجاوز کمک ندهید و از خدا بترسید که خداوند سخت کیفر است.

منبع: الروضة من الكافي / ترجمه رسولى محلاتى، ج‏۱، ص117و118.