سرویس مذهبیافکارنیوز- در این ماه نیکو است که هر صبح جرعه‏ اى از آب گرم بیاشامند و از خوردن سبزیجاتى مانند کرفس و نعناع و ترتیزک(بیجارى) دورى کرد.

در ماه آخر پائیز بدن از لحاظ تبدیل و تحلیل مواد ترکیبى بسیار تنبل است، سستى بر اعصاب غلبه مى‏ کند و یک نوع حالت ضعف و کسالت که خمیازه و چرت از عوارض مشهود آنست به انسان دست میدهد کرفس و نعناع گرچه از سبزیجات مقوى هستند ولى از نظر آنکه منوم(خواب‏آور) نیز مى‏ باشند و اعصاب را تسکین مى‏ دهند خوردن آنها بر ضعف و کسالت مى‏ افزاید، تره تیزک فشار خون را پائین مى‏ آورد و از این جهت در آخر پائیز که قاعدتا خون فشارى زیاده از حد لزوم ندارد مصلحت نیست.

آشامیدن آب گرم در صبح خصوص ناشتا ضربان قلب را شدید مى‏ کند و با این عمل یک نوع هیجانى در اعصاب و مجارى خون پدید مى‏ آورد و این بهترین نتیجه‏ اى است که در آخرین ماه پائیز از خوردن آب گرم مى‏ توان گرفت زیرا همان طور که گذشت عمده علت کسالت ها و سستى‏ ها در آخرین ماه پائیز از تسکین افراطى اعصاب و کندى جریان خونست علاوه آشامیدن آب گرم صبح ناشتا امعاء و احشاء را نرم کرده اشتها را زیاد و کار هضم را تسهیل می نماید.

منبع:طب الرضا عليه السلام / ترجمه امير صادقى، ص‏۱۶۵.