سرویس مذهبیافکارنیوز- یونس بن بکر نقل می کند که حضرت رضا(ع) فرمود: چرا رنگت زرد شده؟ گفتم کسالت و ضعف عارضم گشته است.

فرمود: گوشت بخور.
خوردم، پس از یک هفته حضرت مرا به همان حال دیدار کرد و
فرمود: مگر نگفتم گوشت بخور.
عرضه داشتم در آن روز که شما به من امر فرمودید جز گوشت چیزى نخوردم.
فرمود: گوشت را چگونه درست کردى؟
گفتم: بصورت پخته.
فرمود: کباب کن و بخور؛ بعد از یک هفته حضرت بدنبال من فرستاد که خون در صورتم دویده بود، فرمود خوب شدى.

منبع: مکارم الأخلاق / ترجمه میرباقرى، ج‏۱، ص: ۳۱۰.