سرویس مذهبیافکارنیوز- ذوالقرنین در مسیری افرادی را دیدند و از او پرسید:
چگونه است که شما تا بدین حد متحد هستید و راهتان مستقیم و یکسان است؟
جواب دادند: علت آن پرهیز از دروغگویى و خدعه و نیرنگ به یکدیگر و پرهیز از غیبت و تهمت مى‏ باشد. ذوالقرنین پرسید: چرا در میان شما نیازمندى وجود ندارد؟
پاسخ دادند: چون دارائى خویش را به طور مساوى میان خویش تقسیم مى‏ کنیم.
ذوالقرنین باز پرسید: چگونه است که در میان شما فرد بد خلق و عصبانى مزاج وجود ندارد؟
پاسخ دادند: حکمت آنرا مى‏ بایست در تواضع و فروتنى ما جستجو کرد.
ذوالقرنین بار دیگر سؤال کرد: دلیل آنکه شما داراى عمرهاى طولانى هستید چه مى‏ باشد؟
آنها پاسخ دادند: چون حق و عدالت در میان ما حکم فرماست.
ذوالقرنین پرسید: چگونه است که شما هرگز دچار قحطى نگشتید؟
پاسخ دادند: بدان سبب که هرگز استغفار و توبه از درگاه خداوند را فراموش نکردیم.
ذوالقرنین پرسید: چرا هرگز بر شما آفت و بلایا نازل نگشت؟
آنها پاسخ دادند: چون توکل و امید ما فقط بر خداوند تعالى بود و هرگز به مانند عرب ها نزول رحمت الهى را بر اثر فعل و انفعالات جوى و نوعى حرکات ستارگان نمى‏ پنداریم و بر این خرافه‏ ها وقعى نمى‏ نهیم.

منبع:داستان پيامبران يا قصه‏ هاي قرآن از آدم تا خاتم، ص: ۲۵۲.