سرویس مذهبیافکارنیوز- امام حسن مجتبی(ع) می فرمایند:
بدانید که خدا شما را بیهوده نیافریده، و خودسر رها ننموده، اجلها(و عمرها) تان را مقدر کرده، روزیها را میانتان قسمت کرده، تا هر خردمندى مقام خود بشناسد و بداند هر آسیبى مقدر شده به او خواهد رسید و هر چه تقدیر نشده نخواهد رسید، خداوند معاش شما را بعهده گرفته، تا براى عبادت فارغ و آسوده خاطر باشید، به شکر و حق‏شناسى ترغیب فرموده، یاد خود را واجب کرده، شما را به پرهیزگارى سفارش نموده که تقوا نهایت خشنودى او، دروازه توبه، سرآمد هر حکمت، و شرف هر کارى است، پرهیزگاران رستگار شدند خداوند تبارک و تعالى فرماید: «رستگارى براى پرهیزگاران است.» ۱

و می فرماید: «خداوند آنها را که تقوا پیشه ساختند با اسباب نجاتشان(عملهاى شایسته) نجات بخشد، نه هیچ بد به آنها رسد و نه اندوهگین شوند.» ۲

بندگان خدا! از خدا پروا کنید و بدانید هر که از خدا پروا کند خدا راهى براى بیرون شدن از فتنه‏ ها به رویش بگشاید، در کارها صلاح و سدادش را به وى بنماید، وسیله هدایتش را آماده سازد، حجت و برهانش را پیروز گرداند، رو سفیدش کند و خواسته ‏هایش را عطا فرماید، با آنها که خدا نعمتشان بخشیده یعنى پیامبران «صدیقان»(راستى پیشگان) گواهان و شایستگان(همنشین باشد) و چه خوش رفیقانى هستند.

منبع:
۱ - نبا / ۳۱.
۲ - زمر / ۶۱.
3- تحف العقول / ترجمه جنتى، متن، ص364.