سرویس مذهبیافکارنیوز-
اى مملکت طوس که قدر و شرف افزون از عرش علا داده تو را قادر بیچون‏
تو جنتى و جوى سناباد تو کوثر خاک تو بود عنبر و سنگت درّ مکنون‏
حق دارى اگر بانگ انا الحق کشى از دل چون مظهر حق آمده در خاک تو مدفون‏
فرمان ده کونین رضا زاده موسى کش حمله آفاق بود چاکر و مفتون‏
هشتم در رخشنده‏ى دریاى امامت کور است روان حکم بنه گنبد گردون‏
لیلاى جمالش چو کند جاى به محمل عاقل شود از دیدن او مات چو مجنون‏
بر خویش ببالند چو در حشر ملائک فریاد برآرند که این الرضویون‏

شعر از: میرزا حبیب اختر طوسى‏
منبع:زندگانى حضرت على بن موسى الرضا عليه السلام ( ترجمه جلد ۴۹ بحار الأنوار)، ص291.