سرویس مذهبیافکارنیوز-

شبهه: اگر امام غایب است و دسترسى به او ممکن نیست و احدى هم او را نه مى‏ بیند پس در این صورت فرق وجود و عدم او چیست؟، و یا اینکه ممکن است خداوند او را بمیراند و در هنگامى که رعیت اراده تمکین او را کردند بار دیگر وى را زنده کند و به میان مردم بفرستد، همچنان که مى‏ گوئید او اکنون در پشت پرده غیبت است و هنگامى که مردم از وى تمکین کنند ظاهر مى شود.

جواب: ما هرگز قطع نداریم کسى خدمت امام نمیرسد، زیرا علم به این موضوع از عهده ما خارج است و ممکن است افرادى حضور او برسند و ما از آنان اطلاع نداشته باشیم، و نیز فرق بین وجود او در غیبت براى خوف از دشمنان و بین عدم وجود وى در دنیا روشن است، زیرا در هنگام غیبت حجت خداوند به مردم تمام شده و معلوم است که غیبت او براى تقیه است و سبب این امر هم خود مردم هستند و در این صورت آنان مورد ملامت و مذمت هستند که امام براى عدم اعتماد به آنان در پشت پرده غیبت قرار گرفته است.

و لیکن اگر خداوند او را بمیراند و از این جهان ببرد در این صورت حجت بر مردم تمام نیست، و اگر هم مرتکب اعمال و افعالى شدند مورد ملامت قرار نخواهند گرفت، زیرا خداوند حجت را بر آنان تمام نکرده و آنها را مورد لطف خود قرار نداده است و در نتیجه مردم مسئول اعمال خود نخواهند بود، و مورد مؤاخذه قرار نخواهند گرفت.

منبع: زندگانى چهارده معصوم عليهم السلام / ترجمه إعلام الورى، ص597.