سرویس مذهبیافکارنیوز- سلیم بن قیس گفت: شنیدم که على بن ابى طالب علیه السّلام مى‏ فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم فرمود: بر دین‏تان از سه کس بر حذر باشید:

۱ - فردى که قرآن خواند و از این بابت بر خود ببالد و پندارد که مظهر ایمان است و هر چه خواهد تواند کرد، لذا بر برادر مسلمانش شمشیر کشد و او را به شرک متهم کند.
على گوید: گفتم: اى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم کدام یک سزاوار شرکند؟ فرمود: آن که به شرک متهم کند.

۲ - فردى که احادیثاو را احمق و نادان بار آورند، که هر گاه حدیثو روایتى تمام شد، به دروغى بزرگتر از آن روى آورد. چنین فردى اگر دجّال را درک کند دنبالش راه افتد.

۳ - و فردى که خداوند او را قدرت و حکومتى داده و پندارد که اطاعت از او اطاعت از خدا است و نافرمانى او نافرمانى خداست، این دروغ مى‏ گوید چرا که اطاعت از مخلوق در جهت نافرمانى خالق حرام است، از آن کس که نافرمانى خدا مى ‏کند نباید اطاعت کرد. همانا که اطاعت از خدا و رسولش و والیان امر روا است یعنى کسانى‏ که خداوند آنان را به خویش و پیامبرش نزدیک ساخته و فرموده: «اطاعت کنید خداى را و اطاعت کنید رسول و والیان امر خود را». ۱خداوند امر به اطاعت رسول خدا کرده زیرا وى معصوم و پاک است و فرمان به نافرمانى خدا ندهد، و امر به اطاعت والیان امر کرده زیرا آنان معصوم و پاک هستند و به نافرمانى خدا فرمان ندهند.

سلیم گفت: على علیه السّلام وقتى از نقل حدیثرسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم فارغ شد، رو کرد به من و فرمود:

باید که آسیابى ضلالت ‏کوب باشد که هرگاه به کار افتد نرم کند و نرمى آن را جلایى است و جلاى آن همان شدت کوبیدن و نرم کردن آن است، و سپس بر خداوند است که آن را ریشه کن نماید.
نیکان و پاکان خاندانم بردبارترین و داناترین مردم از کوچک و بزرگشان مى ‏باشند، بدانید کهخداوند به وسیله ما تنگناها و سختیهاى روزگار را بگشایدو به وسیله ما دروغ و تزویر را دگرگون سازد، بدانید که ما خاندانى هستیم که از حکم خدا حکومت یافته‏ ایم و سخن راست شنیده ‏ایم، اگر از شیوه ما پیروى کنید و راه ما را بپیمائید و در پى نشانه‏ هاى ما حرکت کنید با چراغهاى راهنماى ما به سر منزل مقصود رسید و اگر با ما مخالفت کنید هلاک شوید و اگر به ما اقتدا کنید ما را بر اساس قرآن پیش روى خود ببینید و اگر مخالفت ما کنید جز به خود ضرر نزنید.

همانا که خداوند مردم هر روزگارى را مسئول مى‏ داند، در روزگارشان گواهانى از ما علیه آنان فرا مى‏ خواند؛ هر کس راست و درست باشد او را تصدیق کنیم و هر کس کژ و نادرست باشد او را تکذیب کنیم.
همانا که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم تا به قیامت هشداردهنده است و هدایت‏ کننده و رسول جنّ و انس، پس از او پیامبر و فرستاده‏ اى نیست و پس از قرآن دیگر کتابى‏ آسمانى نازل نشود.

همانا که براى مردم هر دوره ‏اى هدایت‏گرى و دلیلى و راهنمایى است که آنان را به قرآن و سنّت پیامبرشان هدایت و دلالت مى‏ کند؛ هر گاه هدایت‏گرى از دنیا برود دیگرى مانند خویش را بر جاى گذارد؛ همه‏ شان با قرآن هستند و قرآن با آنان است، از قرآن جدا نشوند و قرآن از آنان جدا نشود تا که بر رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله و سلّم در کنار حوض کوثر در آیند.

همانا که ما خاندانى هستیم که پدرمان ابراهیم علیه السّلام از خداوند براى ما چنین خواست: «قلبهایى قرار بده که مردم به آنها رو کنند» ۲ منظور خداوند از آن قلبها فقط ما هستیم. ما کسانى هستیم که در این آیه منظور نظر خداوند مى ‏باشیم: «اى کسانى که ایمان آوردید؛ رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار نیکو کنید، امید که رستگار شوید» ۳ تا آخر سوره، رسول خدا گواه بر ما و ما گواهان خداوند بر خلقش و حجت‏هاى او در زمینش هستیم.

منظور خداوند در این آیه ما هستیم: «و این گونه شما را امّتى میانه قرار دادیم تا گواهان بر مردم باشید.» ۴ تا آخر آیه. پس در هر روزگارى امامى از ما وجود دارد که شاهد بر مردم روزگارش باشد.

پی نوشت:
۱ - قرآن ۴/۵۹
۲ - قرآن ۱۴/۳۷.
۳ - قرآن ۲۲/۷۷ - ۷۸.
۴ - قرآن ۲/۱۴۳.
5-تاريخ سياسى صدر اسلام / ترجمه كتاب سليم، ص123تا125.