سرویس مذهبیافکارنیوز- سعد بن طریف از امام محمد باقر علیه السّلام، و آن حضرت از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم روایت کرده است که فرمود:

هر کس در یک شب ده آیه از قرآن را بخواند در شمار غافلان درنیاید؛
و اگر پنجاه آیه آن را بخواند، در گروه ذاکران به حساب آید؛
و اگر صد آیه بخواند از زمره عابدان(یا نمازگزاران) محسوب گردد؛
و اگر دویست آیه را تلاوت کند، از گروه خداترسان باشد؛
و اگر سیصد آیه را بخواند، در ردیف رستگاران قرار گیرد؛
و اگر پانصد آیه را تلاوت کند، از جمله مجتهدان محسوب مى‏ شود؛
و اگر هزار آیه بخواند، ثواب انفاق پانصد هزار مثقال طلا(قنطار) که هر مثقالى معادل بیست و چهار قیراط و هر قیراطى - که کوچکترین آن به اندازه کوه احد و بزرگترین آن به مقدار آنچه ما بین زمین و آسمان است - در نامه اعمال او ثبت مى‏ گردد.

منبع:پاداش نيكيها و كيفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص: ۲۶۹ .