سرویس مذهبیافکارنیوز- پیامبر(ص) فرموده ‏اند:


هر کس زنى را براى زیبایى او بگیرد، چیزى که‏ دوست داشته باشد در او نخواهد دید و هر کس با زنى براى مال او ازدواج کند، در واقع با مال او ازدواج کرده است و خدایش با آن وامى‏ گذارد. بر شما باد که با زنان متدین ازدواج کنید.

جابر بن عبد اللَّه انصارى مى ‏گوید:
در محضر رسول خدا نشسته بودیم، سخن از زنان و برترى برخى از ایشان بر برخى دیگر به میان آمد. پیامبر فرمودند: آیا در این باره براى شما سخنى بگویم؟ گفتیم: آرى، اى رسول خدا! فرمودند:
از بهترین زنان شما زنانى هستند که بسیار فرزند آورند و سخت مهربان باشند. در اهل خود عزیز و پوشیده و نسبت به شوهر متواضع و بى ‏پرده باشد و از غیر شوهر خود را سخت پوشیده دارد، و زنى که سخن شوهر را بشنود و فرمانش را اطاعت کند و در خلوت آنچه را که شوهر مى‏ خواهد به او ارزانى دارد همراه با لطافت زنانه.

سپس فرمود: آیا بگویم بدترین زنان شما کیست؟ گفتند: آرى! فرمودند:
آن زنى که با اهل خود متواضع و فروتن است و نسبت به همسر سرکش، نازا و کینه‏ توز است، از زشتى پارسایى نمى‏ کند و چون شوهرش نیست بى ‏پروا، و در خلوت از شوهر خویشتن - دارى مى‏ کند، همچون مرکب چموش، و عذرى از شوهر نمى ‏پذیرد و گناه او را نمى‏ بخشد.
و فرموده است: با دوشیزگان ازدواج کنید که دهانشان خوشبوتر است و فرزندان بیشتر مى ‏آورند و نکوخوى‏ ترند و بهتر و نرم‏ترند و رحم‏هاى ایشان استوارتر است.

امام صادق فرموده است: پیامبر ضمن آنکه براى مردم خطبه مى‏ خواندند فرمودند: اى مردم! از خضراء الدمن(سبزهاى رسته بر کنار گلخن و مزبله) پرهیز کنید.
گفتند: منظور چیست؟ فرمودند:
زن زیبایى که در محیط بد پرورش یافته است.

امام صادق(ع) فرموده است: براى زن نیکوکار و پسندیده نمى‏ توان قدر و منزلتى تعیین کرد که چون سیم و زر نیست، بلکه از آن بهتر است و زن بد را ارزشى به اندازه خاک نیست که خاک از آن گران قدرتر است.

منبع:روضة الواعظين / ترجمه مهدوى دامغانى، ص597.