سرویس مذهبیافکارنیوز- رسول خدا(ص) فرمود:
خداى عز و جل هفت صنف را در سایه لطف خود جاى دهد روزى که سایه‏ا ى به جز سایه لطفش نیست:
۱ - پیشواى دادگر.
۲ - جوانى که در عبادت و پرستش خداى عز و جل ببار آمده.
۳ - مردی که چون از مسجد بیرون رود دلش در بند آن است تا باز گردد.
۴ - دو مرد خدا پرست که به منظور خداپرستى گرد هم آیند و از هم جدا شوند.
۵ - مردی که در جاى خلوت بیاد خداى عز و جل بیفتد و از ترس خداى عز و جل اشک از دیدگانش جارى شود.
۶ - مردی که زنى زیبا و آبرومند او را(بعمل جنسى) دعوت کند و مرد در پاسخ او بگوید که من از خداى عز و جل می ترسم.
۷ - مردی که صدقه‏ اى بدهد و آن را چنان به پنهانى دهد که دست چپش از آنچه بدست راست صدقه می دهد خبردار نشود.
منبع: الخصال / ترجمه فهرى، ج‏۲، ص382و383.