سرویس مذهبیافکارنیوز- ابى ذر گوید: رسول خدا به من شش سفارش فرمود؛

به من سفارش فرمود: که به زیر دست خود نگاه کنم نه به بالا دست خود؛
و به من سفارش فرمود: به دوستى اشخاص بى‏ بضاعت و نزدیک شدن با آنان،
و به من سفارش فرمود که: حق را هر چند ناگوار و تلخ باشد بگویم،
و به من سفارش نمود که: صله رحم خویش کنم هر چند او از من روگردان باشد،
و به من سفارش فرمود که: در راه خداوند از سرزنش کسى نترسم؛
و به من سفارش فرمود که: ذکر شریف‏ لا حول و لا قوة الا باللَّه(العلى العظیم) را بسیار بگویم که از گنجینه‏ هاى بهشتى است.

منبع:الخصال / ترجمه فهرى، ج‏۲، ص385.386.