سرویس مذهبیافکارنیوز- مردى از حضرت ابا عبد اللَّه علیه السّلام پرسید:
آیا شرب خمر بدتر است یا ترک نماز؟
حضرت فرمودند: شرب خمر از ترک نماز بدتر است،
سپس فرمودند: مى‏ دانى چرا؟
آن مرد عرضه داشت: خیر.
حضرت فرمودند: زیرا شخص با شرب خمر در حالتى قرار مى‏ گیرد که نه خداى تعالى را مى‏ شناسد و نه مى ‏داند که خالقش کیست‏.

منبع:علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج‏۲، ص526.