سرویس مذهبیافکارنیوز- محمّد بن سنان نقل کرده که حضرت ابا الحسن على بن موسى الرّضا علیه السّلام در مکتوبى به او در جواب مسائلش فرمودند:


زنا حرام شده زیرا در آن فساد مى‏ باشد و آن عبارت است از:
کشتن نفوس، از بین رفتن انساب، ترک تربیت اطفال، تباه شدن میراثو امورى شبیه به اینها که جملگى از وجوه فساد محسوب مى ‏شوند.

ابن اسحاق خراسانى، از پدرش نقل کرده که گفت:
على علیه السّلام فرمودند: بر شما است که از زنا دورى کنید زیرا در آن شش خصلت و خصیصه مى‏ باشد سه تا در دنیا و سه تا در آخرت، امّا سه ‏تایى که در دنیا است:

۱ - نشاط و درخشندگى صورت را از بین مى ‏برد.
۲ - رزق حلال را قطع مى‏ کند.
۳ - مرگ و فنا را نزدیک و فاعل را به جهنّم مى ‏برد.

و امّا سه ‏تایى که در آخرت مى‏ باشد:
الف: فاعل را گرفتار سوء حساب مى‏ کند.
ب: موجب غضب بارى تعالى مى ‏باشد.
ج: فاعل را در آتش مخلّد مى ‏نماید.

منبع:علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج‏۲، ص536.