سرویس مذهبیافکارنیوز- امام علی(ع) در نهج البلاغه می فرمایند:

۱ - ایمان بر روى چهار ستون استوار است:صبر و شکیبائى، یقین و باور، عدل و داد، جهاد و کوشش(در راه دین).

۲ - و صبر از آنها بر چهار گونه است: علاقمندى، ترس، پارسائى، انتظار داشتن، پس هر که به بهشت علاقه داشت خواهش هاى نفس را فراموش می کند و از آنها چشم مى‏ پوشد، و هر که از آتش ترسید از آنچه حرام و ناروا است دورى مى‏ گزیند،و هر که در دنیا پارسا شد اندوه ها را سبک مى ‏شمارد، و هر که منتظر مرگ باشد به نیکوکاری ها شتاب مى‏ نماید.

۳ - و یقین از آنها بر چهار گونه است: بینا شدن در زیرکى، رسیدن به حقائق، عبرت گرفتن از دیگران، روش پیشینیان، پس هر که در زیرکى بینا شد راه راست(در علم و عمل) براى او هویدا گشت، و هر که حکمت و راه راست براى او آشکار گردید به پند گرفتن از احوال آشنا شد، و هر که به پند گرفتن از احوال آشنا شد به آن ماند که در پیشینیان بوده(و حال آنها را دیده و نتائج کردارشان را آزموده پس در کار مبدأ و معاد بر یقین و باور) است.

۴ - و عدل از آنها بر چهار گونه است:دقّت در فهمیدن درست، رسیدن به حقیقت دانائى، حکم نیکو، استوار داشتن بردبارى، پس هر که دقّت کرد و درست بفهمید حقیقت دانایى را دریافت و هر که حقیقت دانایى را یافت از روى قواعد دین حکم نیکو صادر کرد، و هر که بردبار بود در کار خود کوتاهى نکرده است و در بین مردم خوشنام زندگى کند.

۵ - و جهاد از آنها بر چهار گونه است: امر به معروف، نهى از منکر، راستى در گفتار، دشمنى با بدکاران، پس هر که امر به معروف(کار شایسته) کند مؤمنین را همراهى کرده و ایشان را توانا گرداند، و هر که نهى از منکر(ناپسندیده) نماید بینى منافقین و دو روها را بخاک مالیده، و هر که در گفتار راستگو باشد آنچه بر او بوده بجا آورده، و هر که با بدکاران دشمنى نمود و براى خدا خشمناک گردید خدا براى او(بر آنها) به خشم آید و در روز رستخیز او را خوشنود(از رحمتش بهره‏مند) مى‏ گرداند.

منبع:ترجمه و شرح نهج البلاغة (فيض الإسلام)، ج‏۶، ص:1100.