سرویس مذهبیافکارنیوز- در باب عفت روایاتی آمده است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می شود:

۱ - امام باقر(ع) فرمود:
خدا به چیزى بهتر از عفّت در شکم و فرج پرستش نشده.
۲ - فرمود:
بهترین عبادت، عفّت شکم و فرج است.
۳ - أمیر المؤمنین(ع) مى‏ فرمود:
بهترین عبادت با عفّتى است.
۴ - مردى به امام باقر(ع) گفت:
من کم کار و کم روزه‏ گیرم ولى امیدوارم که جز حلال نمى‏ خورم.
(گوید:) فرمود: کدام کوشش و اجتهاد از عفّت در شکم و فرج بهتر است؟
۵ - رسول خدا(ص) فرمود:
بیشتر سبب دوزخ رفتن امّتم دو میان تهى هستند که شکم است و فرج.
۶ - فرمود:
پس از خود از سه چیز بر امّتم بیمناکم:
گمراهى پس از معرفت، فتنه ‏هاى گمراه‏ کننده و شهوت شکم و فرج.
۷ - امام باقر(ع) مى‏ فرمود:
عبادتى بهتر از عفّت شکم و فرج نیست.
۸ - فرمود:
هیچ عبادت نزد خدا بهتر از عفّت در شکم و فرج نیست.
منبع:أصول الكافي / ترجمه كمره‏اى، ج‏۴، ص244.