سرویس مذهبیافکارنیوز- حضرت رضا علیه السّلام مکتوبى به محمّد بن سنان نوشته و در آن مرقوم فرمودند:

تمام پرندگان درنده و حیوانات وحشى درنده حرام هستند زیرا مردار و گوشت انسانها و قاذورات و اشباه اینها را مى‏ خورند لذا خداوند عزّ و جل نشانه ‏هایى را جهت امتیاز حیوانات وحشى از حلال گوشت و پرندگان حلال از حرام گوشت آنها قرار داده چنانچه پدرم علیه السّلام در همین باره فرموده:

هر حیوان درنده ‏اى که صاحب دندان نیش بوده و هر پرنده‏ا ى که چنگال داشته باشد حرام گوشت است چنانچه هر پرنده ‏اى که سنگدان دارد گوشتش حلال مى ‏باشد.
و فارق و امتیاز دیگرى که بین پرندگان حلال و حرام مى‏ باشد این است که در فرموده پدرم علیه السّلام به آن اشاره شده و آن حضرت فرموده ‏اند:
هر پرنده‏ اى که در وقت پرواز بالش را تکان دهد آن را بخورد که حلال بوده و آنچه از پرندگان هنگام پرواز بالشان را صاف نگاه مى‏ دارند نخور که حرام گوشت هستند.

سپس فرمودند: خرگوش حرام بوده زیرا به منزله سنّور(نوعى گربه) است و همان طورى که حیوانات درنده وحشى و سنّور چنگال دارند خرگوش نیز داراى چنگال مى ‏باشد مضافا به این که ذاتا خرگوش قذر و خبیثاست و از این گذشته در وصف آن گفته‏ اند همچون زنان خون حیض مى ‏بیند زیرا از جمله ممسوخات است و این خود یکى از عوامل قذر و خبیثبودنش محسوب مى‏ شود.

منبع:علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج‏۲، ص: ۵۴۵ .