سرویس مذهبیافکارنیوز- از امام باقر - علیه السّلام - روایت شده است که فرمود:

«اگر قبل از روز جمعه خواستى صدقه ‏اى بدهى، آن را تا روز جمعه به تأخیر بینداز».
و نیز از همان حضرت روایت شده است که فرمود:
ذات اقدس الهى هر شب جمعه از اول تا آخر شب این گونه ندا مى‏ دهد:
- آیا بنده مؤمنى نیست که تا قبل از صبح مرا براى دین یا دنیایش بخواند تا من اجابتش کنم؟
- آیا بنده مؤمنین نیست کهتا قبل از صبح از گناهانش توبه کندو برگردد و من نیز رحمت و مغفرتم را برگردانم؟
- آیا بنده مؤمنى نیست کهروزیش تنگ شده باشدو تا قبل از فجر، از من بخواهد آن را زیاد کنم و من هم حاجتش را برآورده روزیش را زیاد و وسیع گردانم؟
- آیا بنده مؤمن مریضى نیست که تا قبل از طلوع فجر از من بخواهد کهشفایش بدهمو من هم او را عافیت و تندرستى عطا نمایم؟
- آیا بندهزندانى گرفتارىنیست که از من بخواهد از زندان آزادش کنم و من نیز آزادش گردانم؟
- آیا بنده مؤمن مظلومى نیست که تا قبل از صبح از من بخواهدحقش را از ظالم بستانمو من نیز او را یارى کرده حقش را برگردانم؟
آنگاه حضرت فرمود: همین طور ذات اقدس الهى ندا مى‏ دهد تا صبح شود».

از امام باقر یا امام صادق - علیهما السّلام - روایت شده است که فرمود:
«بنده مؤمن از خدا حاجتى طلب مى ‏کند و خداوند عزیز و جلیل بر آوردن آن را تا روز جمعه به تأخیر مى ‏اندازد».
از رسول خدا - صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم - رسیده است که فرمود:
«همانا جمعه آقاى روزها و با عظمت ‏ترین آنها نزد خداوند تعالى است، بلکه از عید فطر و قربان هم برتر است. این روز، پنج خصلت دارد:
اوّل: خداوند متعال حضرت آدم - علیه السّلام - را در این روز خلق فرمود.
دوّم: آن حضرت را در همین روز از بهشت بر زمین فرود آورد.
سوّم: در چنین روزى حضرت آدم - علیه السّلام - را قبض روح کرد.
چهارم: در این روز ساعتى هست که هر کس در آن ساعت از خداوند متعال چیزى طلب کند به او خواهد داد به شرط اینکه چیز حرام نخواهد.
پنجم: ملائکه مقرّب، آسمان، زمین، بادها، کوهها و درختها همگى هراس دارند از اینکه قیامت در این روز واقع شود».
فرزندان یعقوب از پدرشان خواستند که از خداوند متعال برایشان طلب آمرزش و بخشش کند، آن حضرت این گونه پاسخ دادند:
سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی.
«بزودى برایتان از پروردگارم تقاضاى مغفرت خواهم کرد».
در تفسیر همین آیه از امام صادق - علیه السّلام - روایت شده است که حضرت فرمود:
«حضرت یعقوب - علیه السّلام - این استغفار را تا سحرگاه شب جمعه به تأخیر انداخت».

در روز جمعه دو ساعت هست که زمان استجابت دعاست:
- یکى وقتى که خطیب(و امام) جمعه از خطبه فارغ شده تا صفوف نماز جمعه مرتب شود.
- دیگرى آخرین لحظات روز جمعه است که در روایت آمده:
زمانى كه نصف قرص خورشيد پنهان شد.