سرویس مذهبیافکارنیوز- حسین بن ابى العلاء از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است که فرمود:
هر کس سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند، پیوسته از هر آسیبى در امان مى ‏باشد و گرفتاریهاى دنیوى از او دور مى‏ شوند، و در دنیا از گشایش و افزونى روزى بهره مند مى‏ گردد، و خداوند او را از جهت مال و فرزند و بدن دچار شرّ شیطان رانده شده و یا ستمگر بدخو نمى ‏کند، و چنانچه در همان روز یا در همان شب بمیرد، خداوند او را شهید برانگیزد و شهید بمیراند و او را با شهیدان در یک درجه و مقام در بهشت جا مى‏ دهد.

منبع: پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص۳۹۲.