سرویس مذهبیافکارنیوز- ابى بصیر گوید: خدمت امام صادق(ع) رسیدم و عرض کردم: قربانت، مى‏ خواهم از شما پرسشى خصوصى کنم، در اینجا کسى هست که سخن مرا بشنود؟
گوید: امام پرده ‏اى که میان او و اتاق دیگرى آویخته بود بالا زد و سرى در آن کشید، و سپس فرمود: اى ابو محمد، از هر چه خواهى بپرس،
گوید: گفتم: قربانت، شیعیان باز مى‏ گویند که: رسول خدا(ص) به على(ع) بابى از دانش آموخته که از آن هزار باب براى وى گشوده شده؟ گوید:
فرمود: اى ابا محمد، رسول خدا(ص) به على(ع) هزار باب آموخت که از هر باب آن هزار باب گشوده مى‏ شد،
گوید: گفتم: به خدا علم این است، ساعتى آن حضرت سر انگشت به زمین زد و سپس فرمود:
محققاً این علم است ولى باز آن علم کامل و نهائى نیست و به راستى جامعه نزد ما است و مردم چه مى‏ فهمند که جامعه چیست؟
گوید: گفتم: قربانت، جامعه چیست؟
فرمود: یک دفترى است که هفتاد ذراع به ذراع رسول خدا(ص) درازا دارد و به املاء آن حضرت است که از زبان خود بیان کرده و على(ع) به دست خود نوشته، هر حلال و حرام و هر چه مورد نیاز مردم باشد در آن است تا برسد به حکم ارش یک خراش در تن، و دست بر من زد و فرمود: اى ابو محمد، به من اجازه مى‏ دهى؟ گوید: عرض کردم: قربانت، من در اختیار شما هستم هر چه خواهید بکنید، گوید: یک وشکنى از من گرفت و فرمود: حتى ارش این عمل هم در آن ذکر شده و در این حال چهره خشمگینى داشت،
گوید: گفتم: به خدا علم این است،
فرمود: این هم علم است ولى باز علم نهائى و کامل نیست و ساعتى خاموش شد و باز فرمود: و به راستى در نزد ما است جفر و چه مى ‏فهمند که جفر چیست؟ گوید: عرض کردم که: جفر چیست؟
فرمود: یک ظرفى است از پوست که در آن است علم انبیاء واوصیاء و علم دانشمندان گذشته از بنى اسرائیل،
گوید: گفتم: به راستى این است همان علم کامل،
فرمود: این هم علمى است ولى باز آن علم نهائى و کامل نیست، و ساعتى خاموش شد و باز فرمود: به راستى نزد ما است مصحف فاطمه(ع) و چه مى‏ فهمند که مصحف فاطمه چیست؟
گوید: گفتم: مصحف فاطمه(ع) چیست؟
فرمود:سه برابر این قرآنى که میان شما است در آن است و به خدا یک کلمه از این قرآن شما هم در آن نیست،
گوید: گفتم: به خدا علم کامل این است، فَرمود: این هم علمى است ولى آن علم نهائى و کامل نیست، و ساعتى خاموش شد و باز فرمود: به راستى در نزد ما است علم آنچه بوده و علم هر چه خواهد بود تا قیام ساعت، گوید: گفتم:
قربانت به خدا علم نهائى این است، فرمود: این هم علمى است ولى آن علم نهائى نیست،
گوید: عرض کردم: قربانت، پس علم نهائى و کامل چیست؟
فرمود: آن علمى که در هر شب و هر روز نسبت به کارى دنبال کارى و چیزى دنبال چیزى پدید شود تا روز قیامت.

منبع:أصول الكافي / ترجمه كمرهاى، ج‏۲، ص238تا239.