سرویس مذهبیافکارنیوز- پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله فرمود:

۱ - مرگ براى پندآموزى و تقوا براى بى‏ نیازى و عبادت براى شغل کافى است. و رستاخیز را همین بس که پناهگاه آینده و خداوند تنها جزابخش مى‏ باشد.

۲ - دو خصلت است که بالاتر از آنها هیچ نیکى وجود ندارد:ایمان به خدا و سودبخش بودن براى بندگان خدا.

۳ - مردى به پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله عرض کرد: به من سفارشى کن که در اثر آن خدا به من سود رساند. حضرت فرمود: بیشتر به یاد مرگ باش تا تو را از دنیا برهاند.شکرگزارى را پیشه خودساز که سبب افزایش نعمت گردد. بسیار دعا کن چون تو نمى ‏دانى چه وقت دعایت به اجابت مى ‏رسد. از تجاوز بپرهیز که خدا چنین حکم فرموده: «هر کس مورد ستم قرار گیرد، قطعا خدا او را یارى خواهد کرد» ۱ و فرموده: «اى مردم! سرکشى شما فقط به زیان خود شماست» ۲ و از مکر و نیرنگ دورى کن که خداوند مقرّر فرموده: «نیرنگ زشت جز دامن صاحبش را نگیرد». ۳

۴ - شما به زودى به حکومت کردن حریص مى‏ شوید و سپس پشیمان مى‏ گردید و افسوس مى‏ خورید؛ وه! چه خوب دایه‏ اى است و چه بد از شیر بازگیرنده‏ اى است!

۵ - مردمى که زمام کار خویش را به زنى سپارند هرگز رستگار نشوند.

۶ - به پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله عرض شد: کدام یاران بهترند؟ حضرت فرمود: آن که وقتى یاد دارى یاریت نماید و چون دچار فراموشى شوى یادآورى کند. عرض شد: بدترین مردم کیانند؟ حضرت فرمود: دانشمندان فاسد.

۷ - پروردگارم مرا به نه چیز سفارش کرده است: اخلاص در نهان و عیان، رفتار عادلانه در حال خشنودى و خشم،میانه‏ روى در حال بینوایى و توانگرى، اینکه درگذرم از کسى که به من ستم روا داشته، بخشش نمایم به کسى که از من دریغ نموده، با آن کس که با من قطع رابطه نموده ارتباط برقرار سازم، اینکهخاموشیم اندیشه کردن، گویاییم ذکر نمودن و نگاهم عبرت‏گیرىباشد.

۸ - دانش را با نوشتن در بند کشید.

۹ - هر گاه تبهکار قومى سرور آنان گردد و رهبرشان زبونترین آنان باشد و مرد تبهکار مورد تجلیل قرار گیرد، باید چشم به راه بلا بود.

۱۰ - به شتاب راه رفتن ارزش شخص مؤمن را ببرد.

۱۱ - کسى که از او چیزى دزدیده شده است همواره در صدد تهمت بستن به بى‏ گناه باشد چندان که گناه او از دزد بیشتر گردد.

۱۲ - خداوند کسى را که در راه او بخشنده باشد دوست مى‏ دارد.

۱۳ - هر گاه امیران شما، نیکانتان و ثروتمندان شما، سخاوتمندتان باشند و در کارتان در میان خود مشورت کنید، در این صورت روى زمین براى شما بهتر از دل زمین خواهد بود و اگر امیران شما، بدان شما و ثروتمندانتان، خسیس‏هاى شما باشند و امورتان به دست زنانتان افتد، پس دل زمین برایتان بهتر از روى زمین است.

۱۴ - اگر کسى شب و روز را به سر آورد در حالى که سه چیز را داراست، از همه نعمتهاى دنیا برخوردار است: هر که در بام و شامش تندرست است، آسوده خاطر مى‏ باشد و خوراک یک روز را دارد؛ و اگر چهارمین نعمت یعنى ایمان را نیز داشته باشد، نعمت دنیا و آخرت را به تمام و کمال دارد.

۱۵ - به عزیزى که خوار شده و ثروتمندى که فقیر گشته و به دانشمندى که به زمان مردمانى نادان تباه شده، رحم آورید.

۱۶ - دو خصلت است که بسیارى از مردم از آنها غافلند: تندرستى و آسودگى خاطر.

۱۷ - دلها بر دوست داشتن آن کس که به آنها نیکى کند و دشمن داشتن آن کس که به آنها بدى نماید، سرشته شده است.

۱۸ - همانا ما گروه پیامبران مأموریم که با مردم به اندازه خودشان سخن گوییم.

۱۹ - کسى که رنج خود را بر دوش مردم افکند، ملعون است.

۲۰ - عبادت هفت جزء دارد، برترینشدر طلب روزى حلال بودناست.

منبع:
۱ - سوره حج، آیه ۶۰.
۲ - سوره یونس، آیه ۲۳.
۳ - سوره فاطر، آیه ۴۳.
4- تحف العقول / ترجمه حسن زاده، ص‏ 59تا63.