سرویس مذهبیافکارنیوز- محمد بن مسلم گوید: به امام باقر(ع) عرض کردم چرا گرماى خورشید بیشتر از ماه است؟
فرمود: خداى تبارک و تعالى خورشید را از نور آتش و خلاصه آب آفرید یک طبقه از این و یک طبقه از آن تا آنکه هفت طبقه شد پس پوششى آتشین بر او پوشانید از این رو گرماى آن بیشتر از ماه است.

عرض کردم من به فدایت ماه چگونه است؟
فرمود: خداى تبارک و تعالى ماه را از نور آتش و خلاصه آب آفرید یک طبقه‏ از این و یک طبقه از آن تا هفت طبقه شد پس پوششى از آب بر آن پوشانید از این رو ماه خنک‏تر از آفتاب است.

منبع:الخصال / ترجمه فهرى، ج‏۲، ص: ۴۰۱.