به گزارش افکارنیوز، امام صادق(ع) فرمود: سه طایفه هستند که منافق می باشند اگرچه نماز به یاد دارند و روزه بگیرند و به اعتقاد خود مسلمان باشند:

۱. کسانی که در امانت خیانت میکنند.

۲. کسانی که در سخن گفتن دروغ می گویند.

۳.اشخاصی که خلف وعده میکنند و به عهد و پیمان خود وفا نمی کنند.