سرویس مذهبیافکارنیوز- از ابو عبد اللَّه صادق(ع) پرسیدم: زکات فطرة بر چه کسانى واجب است؟
ابو عبد اللَّه گفت: زکات فطرة بر کودک و پیر، آزاده و برده، سرانه یک من گندم یا خرما یا کشمش واجب است.

ابو عبد اللَّه صادق(ع) گفت: براى زکات فطرة، پرداخت خرما بهتر است چرا که سود آن زودتر به فقرا عائد مى‏ شود و در همان لحظه دریافت، مى‏ توانند تناول کنند و سدّ جوع نمایند.
ابو عبد اللَّه گفت: ابتدا که فرمان زکات نازل شد، مسلمانان صاحب مال و منالى نبودند که زکات آن را بدهند، فقط زکات فطرة پرداخت مى‏ نمودند.
ابو عبد اللَّه صادق(ع) گفت: اگر زکات فطره خود را قبل از نماز عید بپردازى، به عنوان زکات فطرة محسوب مى‏ شود و اگر بعد از نماز عید بپردازى، به عنوان صدقه محسوب خواهد شد.

به ابو الحسن الرضا(ع) گفتم: براى زکات فطرة چه مقدار گندم، یا جو، یا خرما و یا کشمش پرداخت مى‏ شود؟
أبو الحسن گفت: با مقیاس پیامبر، یک منّ کافى است.

ابو عبد اللَّه صادق(ع) گفت:
اگر خانواده‏ اى در سفر باشند، سرپرست خانواده مى‏ تواند فطره آنان را در وطن بپردازد، و اگر شخصا در حال سفر باشد، مى‏ تواند به خانواده خود دستور بدهد تا فطریه او را در وطن بپردازند.
همراه پدرم به خدمت ابو الحسن امام کاظم(ع) نوشتم: قربانت شوم. اصحاب ما در مقیاس منّ پیامبر اختلاف دارند: برخى مى‏ گویند که فطریه با مقیاس اهل مدینه پرداخت مى‏ شود و برخى مى‏ گویند که باید با مقیاس عراقى پرداخت شود. صحیح آن کدام است؟
ابو الحسن در پاسخ من نوشت: یک من فطریه مطابق با شش رطل مدنى و نه رطل عراقى است.

به ابو عبد اللَّه صادق(ع) گفتم: اگر کسى صاحب مال و منال نباشد و بتواند فقط از جانب شخص خودش فطریه بپردازد: آیا فطریه خود را به فقیر بیگانه بدهد یا اینکه خودش و خانواده‏ اش که همه فقیرند، مورد استفاده قرار بدهند،
ابو عبد اللَّه گفت: آنچه دارد به عنوان فطریه به یکى از اعضاء خانواده خود بدهد و آن یک نیز، به عنوان فطریه خودش به دیگرى بدهد و همین طور، اعضاء خانواده دست به دست کنند و در آخر، همان یک فطریه را به فقیر بیگانه بدهند.

از ابو عبد اللَّه صادق(ع) پرسیدم: اگر کودکى در شب عید فطر متولد شود، آیا باید به خاطر او فطریه بپردازند؟ ابو عبد اللَّه گفت:
نه، زیرا ماه رمضان سپرى شده است. من گفتم: اگر یک نفر یهودى در شب عید فطر مسلمان شود، آیا باید فطریه بپردازد؟
ابو عبد اللَّه گفت: نه.

به ابو الحسن الرضا(ع) نوشتم: آیا از جانب ایتامى که صاحب اموال باشند، باید زکات بپردازند؟ ابو الحسن در پاسخ من نوشت:
مال یتیم زکات ندارد.
من در همان نامه پرسیده بودم: اگر برده‏ اى از جانب خواجه‏ اش به شهرى مسافرت کند و بعدا خواجه او بمیرد، موقعى که عید فطر فرا برسد، آیا مى‏ تواند از اموال خواجه‏ اش که اینک به بازماندگان یتیم او منتقل شده، فطریه خود را بپردازد؟
أبو الحسن در پاسخ من نوشت: آرى باید فطریه خود را بپردازد.

از ابو جعفر باقر(ع) پرسیدم: زکات فطره خود را به چه افرادى تقدیم کنم؟
ابو جعفر گفت: زکات فطره‏ ات را به مسلمان واقعى عطا کن و اگر مسلمان واقعى نیابى به مسلمان مستضعف عطا کن، و اگر مایل باشى، قسمتى از زکات فطره را به خویشاوندان فقیرت عطا کن.

پی نوشت:گزيده كافى، ج‏۳، ص201تا206.