به گزارشافکارنیوز،دل هر جا برود، فکر و دست و پا هم به دنبال آن می رود.
دلت را به سوی خدا و خوبان خدا بفرست، همه ی وجودت اصلاح می شود.

برای اینکه دلت نزد خدا برود چیزی را که دوست داری در راه خدا بده،
... دلت هم همراه آن به نزد خدا می رود.