به گزارش افکارنیوز، معنای هروله چیست؟ چرا در مجلس عزای امام حسین(ع) هروله می کنند؟ و آیا درست است یا نه؟

۱. هروله به معنای راه رفتن بین راه رفتن عادی و معمولی و دویدن است.[۱]

۲. هروله یکی از اعمال مستحبی در بخشی از سعی صفا و مروه است.

۳. حالت هروله نشان از نوعی سردرگمی و حیرت دارد؛ شاید به همین دلیل عده ای در عزای امام حسین(ع) این گونه رفتار می کنند.

۴. سبک و شیوه های عزاداری اگر مخالف شرع نباشد، مجاز است.


پی نوشت:
[۱]. ر. ک: راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ج ۱۱،۶۹۵، دارالعلم الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ ق.
اسلام کوئست