سرویس مذهبیافکارنیوز- از حضرت رسول اکرم(ص) پرسیدند که: اسم اعظم پروردگار متعال کدام است؟
فرمود: هر اسمى از نام هاى خداوند متعال اعظم و بزرگ است. پس لازم است که قلب خود را از غیر پروردگار متعال فارغ و تخلیه کرده، و سپس به هر یک از اسماء شریف او که مى‏ خواهى او را بخوان. پس او را اسم مخصوص که اعظم و بزرگتر از اسماء دیگر باشد، نیست، بلکه او خداى یگانه و قهار است که دعاء بندگان خود را اجابت مى‏ فرماید.

و رسول اکرم(ص) فرمود که: خداوند متعال قبول نمى‏ کند دعاء را از قلبى که مشغول لهو و لعب باشد.
و حضرت صادق(ع) فرمود:چون یکى از شماها بخواهد که آنچه دعاء مى‏ کند مستجاب گردد؛ لازم است از تمام مردم مأیوس و منقطع شده، و او را امید و نظرى غیر از پروردگار متعال نباشد، و هر گاه خداوند متعال از قلب بنده خود آگاه شده و او را در چنین حالى ببیند؛ آنچه سؤال و دعاء کند به هدف اجابت رسیده و حاجت او را خواهد برآورد.

پی نوشت:مصباح الشريعة / ترجمه مصطفوى، ص: ۷۹