سرویس مذهبیافکارنیوز- حضرت رسول اکرم(ص) فرمود: ما جماعت أنبیاء شدیدترین مردم هستیم از لحاظ ابتلاءات، و سپس گروه مؤمنین هستند، در حال نزدیکتر و شبیه ‏تر، و سپس نزدیکتر به آنها به همین ترتیب. و کسى که طعم ابتلاء را چشید البته در زیر توجه و سایه مراقبت و حفظ پروردگار متعال، هر آینه التذاذ و خوشى او بیش از آن افرادى خواهد بود که از نعمتهاى دنیوى و خوشی هاى مادى لذت مى‏ برند، و همیشه علاقه ‏مند به این ابتلا بوده، و مشتاق آن خواهد بود. آرى در تحت آتش‏هاى ابتلا و گرفتارى و سختى، انوار رحمت و نعمت فروزان است، و به عکس در زیر انوار نعمت و وسعت مادى آتش‏هاى گرفتارى و ابتلا گذاشته شده است. و در این دو مرحله آنان که نجات و تخلص پیدا کرده، و نتیجه مطلوب بگیرند، بسیار کم هستند.

و خداوند متعال بنده‏ اى را از زمان آدم تا خاتم مورد ستايش و تعريف قرار نداده است، مگر بعد از ابتلا و سنجيدن و آزمايش او با شدايد، و پس از وفا و عمل او به وظايف بندگى و حقوق عبوديت. پس كرامتها و مقامات بلندى كه از جانب پروردگار متعال عطا مى‏ شود، در واقع نتيجه‏ ها و آثار ابتلاءات اوليه است، و بدايات و مقدماتيست كه نهايا و مراتب متأخره آنها ابتلاءات و سختيها و شدائد است.